دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-206 
حکمرانی سایبری و ویروس کرونا

صفحه 77-94

ساسان چمنی؛ نصیب الله دوستی مطلق