اهداف و چشم انداز

اهداف:

ـ تولید علم نافع بومی و نظریه پردازی در حوزه حکمرانی اسلامی

ـ تجزیه و تحلیل و تدوین تجارب حکمرانی در گام اول جمهوری اسلامی ایران جهت بهره گیری در گام دوم انقلاب

ـ معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل های حکمرانانه

ـ توانمندسازی علمی پژوهشگران و نخبگان حکمرانی

ـ اهتمام به حل مسائل پیچیده در سطح حاکمیت

ـ هم افزایی مطالعات حکمرانی

چشم‌انداز:

ـ مجله علمی مرجع در حوزه حکمرانی در سطح ملی و در طراز مجله های بین المللی تخصصی برتر.

حوزه‌ها و محورهای موضوعی:

ـ تبیین و تحلیل نظام حکمرانی ملی

ـ تبیین و تحلیل نظام حکمرانی جهانی

ـ تبیین و تحلیل نظام حکمرانی منطقه­ای

ـ تبیین و تحلیل نظام حکمرانی شهری و استانی

ـ ساختار و فرآیندهای حکمرانی

ـ تدوین نظریه­های حکمرانی

ـ تنظیم­گری، سیاستگذاری و تسهیل­گری

ـ حکمرانی همیارانه، حکمرانی باز، حکمرانی مشارکتی

ـ رابطه جامعه و حکومت و دولت

ـ الگوهای حکمرانی (حکمرانی خوب، حکمرانی متعالی، حکمرانی سالم، حکمرانی ولایی)

ـ تبیین و تدوین حکمرانی­های مضاف (حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی ساختار، تنظیم­گری، حکمرانی شهروندی، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی محیط زیست، حکمرانی آب، حکمرانی محلی، حکمرانی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی)