اهداف و چشم انداز

اهداف:

·      تولید علم نافع بومی و نظریه پردازی در حوزه حکمرانی اسلامی

·      تجزیه و تحلیل و تدوین تجارب حکمرانی در گام اول جمهوری اسلامی ایران جهت بهره گیری در گام دوم انقلاب

·      معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل های حکمرانانه

·      توانمندسازی علمی پژوهشگران و نخبگان حکمرانی

·      اهتمام به حل مسائل پیچیده در سطح حاکمیت

·      هم افزایی مطالعات حکمرانی

چشم‌انداز:

مجله علمی مرجع در حوزه حکمرانی در سطح ملی و در طراز مجله های بین المللی تخصصی برتر.