راهنمای نویسندگان

راهنما

الف- ملاحظات کلی

1- مقاله‌ها باید مربوط به حوزه های اعلام شده فصلنامه در هر فصل باشد.

2- مقاله ها باید در یکی از سه قالب «گزارش سیاستی، مقاله مختصر و مقاله بلند» باشد.

3- مقاله ارسالی نباید قبلاً یا همزمان برای چاپ یا ارائه به نشریات دیگر و یا همایش‌ها ارسال شده باشد.

4- نام نویسنده یا نویسندگان همراه با رتبه علمی، محل اشتغال و نشانی کامل و تلفن همراه در ابتدای مقاله آورده شود.

5- نشانی کامل نویسندة عهده‌دار مکاتبات شامل نشانی پستی، شماره‌تلفن، شماره‌دور‌‌نگار و رایانامه (E-mail) به فارسی و انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

6- درصورت تأمین هزینه‌های پژوهش از‌سوی هر سازمان یا مؤسسه‌ای، باید نام آن سازمان یا مؤسسه، در اولین پانویس صفحة اول پژوهش (مقاله) آورده شود.

7- براساس دستورالعمل جدید، لازم است تمامی نویسندگان گرامی در هنگام ارسال مقاله، علاوه‌بر فایل اصلی مقاله، کاربرگ تعهد نویسندگان را نیز از طریق فایل‌های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامۀ فرایند بررسی مقالات منوط‌به تکمیل و ارسال کاربرگ‌های مذکور خواهد بود.  

دریافت کاربرگ تعهد نویسندگان

8- براساس دستورالعمل جدید، لازم است تمامی نویسندگان گرامی در هنگام ارسال مقاله علاوه‌بر فایل اصلی مقاله، کاربرگ تعارض منافع را نیز از طریق فایل‌های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامۀ فرایند بررسی مقالات منوط‌به تکمیل و ارسال کاربرگ‌های مذکور خواهد بود.

دریافت کاربرگ تعارض منافع

 


 

 ب- ساختار و شکل ارائه مقاله

مقاله بلند

 1- رعایت ساختار‌ ذیل الزامی است: عنوان (به فارسی و انگلیسی)، چکیده (حداکثر 250 کلمه و شامل هدف، اهمیت، روش‌شناسی و یافته‌های کلی تحقیق)، واژگان اصلی (حداکثر 5 واژه)، مقدمه (شامل بیان مسأله و ضرورت، سؤال یا فرضیه)، چارچوب نظری، داده‌ها و مباحث تفصیلی تحقیق، نتیجه‌گیری، واژگان اصلی انگلیسی (حداکثر 5 واژه)، فهرست منابع (منابع باید در متن مقاله استفاده شده باشند).

 2- تیترهای اول، دوم و سوم، به‌ترتیب با فونت‌های B Zar Bold  11 ,10 ,9 مشخص شده باشد.

 3- متن مقاله حداکثر در 25 صفحه با نرم‌افزار word 2010 به بالا و قلم B Lotus  و فونت 12 و متن انگلیسی با Times New Roman  آماده ارسال گردد.

 4- مقاله باید خوانا و روان و بدون هیچ‌گونه اشتباه املایی نگارش یابد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و ابلاغ‌شدة فارسی دارد، خودداری گردد. معادل خارجی اسامی و اصطلاحات خارجی در پانویس، در هر صفحه به‌طور‌مستقل شماره‌گذاری گردد.

 5- نمودارها، جداول و اشکال با یکی از نرم افزارهای Office به زبان فارسی و در اندازه‌های 12×8 یا 12×16 طراحی و اختصارات آن‌ها در پانویس توضیح داده شود. نمودارها، جداول و اشکال باید دارای شماره‌های متوالی و بدون‌نیاز به مراجعه به توضیحات متن گویا باشند.

6- تمامی نمودارها، اشکال و جداولی که نتیجة ابتکار نویسنده نیست، باید شماره، عنوان و منبع داشته باشند (جداول و نمودارها در بالا، اشکال در پایین).

7- مقاله اصلی باید به‌صورت دو فایل Word با مشخصات کامل نویسندگان و بدون مشخصات نویسندگان همراه با دیگر کاربرگ‌های مورد‌نیاز ارسال گردد.

 

مقاله مختصر

 1- رعایت ساختار‌ ذیل الزامی است: عنوان (به فارسی و انگلیسی)، چکیده (حداکثر 250 کلمه)، واژگان اصلی (حداکثر 5 واژه)، مقدمه (توضیح مسئله به صورت خلاصه در ابتدا)، بیان نکات کلیدی، ارائه نظر شخصی و نتیجه‌گیری، فهرست منابع (منابع باید در متن مقاله استفاده شده باشند).

 2- تیترهای اول، دوم و سوم، به‌ترتیب با فونت‌های B Zar Bold  11 ,10 ,9 مشخص شده باشد.

 3- متن مقاله 3 - 5 صفحه با نرم‌افزار word 2010 به بالا و قلم B Lotus  و فونت 12 و متن انگلیسی با Times New Roman  آماده ارسال گردد.

 

گزارش سیاستی

 1- رعایت ساختار‌ ذیل الزامی است: 

        الف. عنوان (به فارسی و انگلیسی)

       ب. خلاصه مدیریتی ( اجرایی)

         معمولا یک پاراگراف است که همه گزارش در ان خلاصه شده است.

        ج. مشروح گزارش

         نویسنده گزارش با تعرف مسئله شکل دهی به موضوع و نگارش قانع کننده تجزیه  وتحلیل هزینه فایده راه حل های مختلف و بین سود وزیان های ذی نفعان به خواننده برای درک مسئله کمک می کند.

      زمینه یا بافتار:

 در حال حاضر، با آن مشکل خاص چگونه برخورد می‌شود؟ چرا این شیوه تا کنون اجرا می‌شده است؟

       تحلیل:

چرا سیاست‌گذاری فعلی کار نمی‌کند؟ چرا باید به دنبال یک جایگزین باشیم؟

        انتخاب‌های سیاستی:

 دربارۀ چند جایگزین و پیامدهای آن بحث می‌شود.

        توصیه‌ها:

چند توصیه و چگونگی اجرایی کردن آن‌ها در این بخش نوشته می‌شود.

 

       د. نتیجه

          به صورت پاراگرافی جدا توصیه ها و راه حل ها برای مخاطب به صورت خلاصه بیان    شود

       تببین راه های جایگزین و میزان تاثیری که هر کدام از انها برای ذی نفعان دارد باعث جلب توجه بهتر خواننده به تبعات تصمیم خود می گردد.

 

  2. متن مقاله 3 - 5 صفحه با نرم‌افزار word 2010 به بالا و قلم B Lotus  و فونت 12 و متن انگلیسی با Times New Roman  آماده ارسال گردد.

 


 

ج- روش ارجاع به منابع 

دریافت فایل راهنمای استفاده از روش استاندارد APA در مأخذنویسی

1- در متن

1-1- مأخذ در متن مقاله داخل کمان به‌صورت (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره‌صفحه)؛ مانند (متقی زاده، 25:1381)؛ .(اسمیت، 1990: 23).

1-2- اشاره به منابع دارای چند نویسنده، به‌صورت (نویسنده و همکاران،‌ سال انتشار: شماره‌صفحه) مانند (متقی‌زاده و همکاران، 18:1389) (اسمیت و همکاران، 1990: 23).

1-3- اشاره به نشانی پایگاه اینترنتی به‌صورت (نام خانوادگی نویسنده/ نام مرجع تدوین‌کننده، سال).

1-4- در تمامی منابع، اگر نویسنده دارای دو یا چند منبع در یک سال باشد، پس از ذکر سال، لازم است فصل یا ماه نشر اثر آورده شود. مانند (احمدی، پاییز 1388) و (احمدی، بهار 1388) (دیگمن، آوریل 1990) و (الیسون، فوریه 1993).

2- در پایان مقاله

کتابنامه در پایان مقاله، به‌ترتیب حروف‌الفبا و بدون هرگونه شماره یا علامتی به‌صورت‌ذیل آورده شود:

2-1- کتاب تألیفی: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شمارة جلد، محل نشر، نام نشر.

2-2- کتاب ترجمه‌ای: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام نشر.

2-3- مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شمارة صفحات (ابتدا و انتهای مقاله)، نام نشر.

2-4- نشانی پایگاه اینترنتی: نام خانودگی، نام نویسنده/ نویسندگان/ مرجع تدوین‌کننده، عنوان مطلب، نشانی صفحة اینترنتی، تاریخ بارگذاری، تاریخ مشاهده.

 

 


 

د- راهنمای ثبت‌نام و ارسال مقاله در سامانه فصلنامه

نویسندگان گرامی می‌توانند جهت ثبت‌نام در سامانه و نیز ورود به آن و ارسال مقاله از فایل‌های راهنمای زیر استفاده نمایند.

دریافت فایل راهنمای ثبت‌نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود به سامانه و ارسال مقاله

 


 

ه- تذکرات

 1- آرا و دیدگاه‌های ارائه‌شده در مقاله، الزاماً، بیانگر نظر و دیدگاه فصلنامه نیست.

 2- صحت علمی دیدگا‌ه‌ها و ارجاعات در مقاله بر‌عهدة نویسندة مسئول است.

 3- فصلنامه، حق رد یا پذیرش و نیز، اصلاح و ویراستاری مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.

 4- رسید دریافت مقاله از‌سوی فصلنامه، الزاماً، به‌معنای پذیرش قطعی آن برای چاپ نیست. 

«و‌من‌الله‌التَّوفیق