داوران

نام داور سمت / سازمان
محمدباقر عالی تهران-ایران
 

                                                                                         داوران فصلنامه حکمرانی متعالی (سال 1401)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

1

 حسن بختیاری

ایران

 استاد، دانشگاه عالی دفاع ملی

2

 محسن رحیمی

ایران

 دانشجوی کارشناسی ارشد

3

 غلامرضا سلیمی

ایران

 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

4

 شهلا سهرابی

ایران

 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی

5

هادی خانمحمدی

ایران

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

6

محمدباقر عالی

ایران

دکتری حکمرانی، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

7

حسین اصلی پور

ایران

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی