داوران

                                                                                         داوران فصلنامه حکمرانی متعالی (سال 1401)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

پست الکترونیک داور

1

 حسن بختیاری

ایران

 استاد، دانشگاه عالی دفاع ملی

hbakh4039@yahoo.com

2

 محسن رحیمی

ایران

 دانشجوی کارشناسی ارشد

mrmk1376@yahoo.com

3

 غلامرضا سلیمی

ایران

 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

m.hokmrani@sndu.ac.ir

4

 شهلا سهرابی

ایران

 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی

modiran77@gmail.com

5

هادی خانمحمدی

ایران

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

khanmohammadi@atu.ac.ir

6

محمدباقر عالی

ایران

دکتری حکمرانی، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

mbaali@iran.ir

7

حسین اصلی پور

ایران

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

aslipour@gmail.com

8

محمدحسین صنیعی

ایران

استادیار