داوران

                                                                                         داوران فصلنامه حکمرانی متعالی (سال 1402)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

سمت در مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه

پست الکترونیک داور

زمینه مورد علاقه

1

مجتبی اسکندری

 

استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

dreskandari@chmail.ir

 

2

حسین اصلی پور

 

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

aslipour@gmail.com

 

3

محمد آقایی

 

استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

aghaei_1369@yahoo.com

 

4

سید جواد امینی

 

استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

sjamini20@gmail.com

مدیریت راهبردی، سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری امنیت ملی، سازمان، محیط شناسی

5

حسین بابایی مجرد

 

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

h.babaee64@gmail.com

 

6

حسن بختیاری

 

استاد، دانشگاه امین

hbakh4039@yahoo.com

 

 7

علی ترابی کلاته قاضی

 

دانشگاه علامه طباطبائی

alimahdiyar@chmail.ir

 

عبداله توکلی

 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه مدیریت

atavakkoli@rihu.ac.ir

 

 9

سعید حجازی فر

 

دانشگاه ارومیه

saeedhejazifar@gmail.com

 

10 

محمد حسنوی

 

دانش آموخته دکتری رشته مهندسی آب

phd9885@chmail.ir

 

 11

علی خانی

 

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

a.khani1391@gmail.com

 

12 

هادی خانمحمدی

 

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

khanmohammadi@atu.ac.ir

 

 13

محسن رحیمی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد

mrmk1376@yahoo.com

 

14 

مصطفی رئوفی

 

دکتری تخصصی، دانشگاه یزد

m.raoofi@gmail.com

معارف اسلامی و اقتصاد

 15

غلامرضا سلیمی

 

استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

m.hokmrani@sndu.ac.ir

 

16 

شهلا سهرابی

 

استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

modiran77@gmail.com

 

 17

محمدباقر عالی

 

دکتری حکمرانی، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

mbaali@iran.ir

حکمرانی ـ توسعه ـ صمت

18 

سید محسن علامه

 

دانشگاه اصفهان

dr_allameh@ase.ui.ac.ir

 

 19

وجه اله قربانی زاده

 

 

vghorbanizadeh@gmail.com

 

20 

محمدرضا کریمی قهرودی

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

favad10@gmail.com

 

 21

حامد کمالی

 

پژوهشگر مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

kamali.sbu@gmail.com

 

22 

محمود گنج بخش

 

استادیار پایه 7 دانشگاه خوارزمی

mganjbakhsh@gmail.com

حقوق بین ­الملل، حقوق عمومی، اخلاق حرفه­ ای

 23

احمد مخدومی

 

پژوهشگر مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

ah.makhdoumi@gmail.com

 

24 

موسی مهدوی

 

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

drmmahdavi@yahoo.com

 

 25

علیرضا مهدویان

 

پژوهشگر مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

alireza.mahdavian@hotmail.com

 

محمدرضا موحدی صفت

 

دانشیار  دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده امنیت ملی

movahedi@sndu.ac.ir

 

 27

محمد ناظمی

 

دکتری تخصصی،  مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

mnazemi57@yahoo.com

 

28 

رضا نجاری

 

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

najjari1344@pnu.ac.ir

 

 29

روح الله نوری

 

استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

noor@ut.ac.ir