دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-223 
معرفی پروفسور مارک بویر

صفحه 219-223

محمد باقر عالی؛ عرفان مصلح