فصلنامه حکمرانی متعالی نشریه تخصصیِ مدرسه حکمرانی شهید بهشتی است که با همکاری انتشارات راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر می شود. فصلنامه حکمرانی متعالی، به موجب شماره ثبت 86424 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای امتیاز تخصصی می باشد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-206 

5. حکمرانی سایبری و ویروس کرونا

صفحه 77-94

ساسان چمنی؛ نصیب الله دوستی مطلق


ابر واژگان