درباره نشریه

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با مأموریت گفتمان سازی، ارتقای جایگاه و تعمیق مطالعات اسلامی و بومی در حوزه حکمرانی، اقدام به انتشار فصلنامه حکمرانی متعالی نموده است تا فرصتی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام حکمرانی ایجاد کرده و به تقویت و ارتقای سطح دانش حکمرانی حکمرانان و پژوهشگران با نگاهی تازه کمک نماید.

فصلنامه حکمرانی متعالی درمسیر تحقق آرمانِ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با نگاه به الزامات حکمرانی نوین و با تکیه بر ارزشهای دینی و تجارب پیشین حکمرانی، اهداف خود را دنبال می کند.

 فصلنامه حکمرانی متعالی، به موجب شماره ثبت 86424 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام و از اردیبهشت 1399 منتشر می گردد.

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه حکمرانی متعالی به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است.یعنی شما اجازه دارید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.