کرونا، دینداری و جامعه دینداران

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

مسئول گروه اصول فقه احکام حکومتی در فرهنگستان علوم اسلامی - استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی تهران