ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﻮّل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جغرفیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﺰرگ ﺑﺮاى اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻛﺎرﻛﺮد اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺸﻰ اﺳﺎﺳﻰ در ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎرآﻣﺪى آن ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ وﻳﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮىﻫﺎى اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ و ﭘﺎﻧﺪﻣﻴﻚ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﻓﻀﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﺤﻠﻰ و ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺮ ﺑﺮآورده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻠﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﺮه ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﻮﻧﺪ. وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﻫﻢ داراى ﻋﻮارض آﻧﻰ، ﻣﻴﺎنﻣﺪت و درازﻣﺪت و ﻫﻢ داراى ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎى ﻣﻠﻰ، ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﻰ در اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺘﻰ، زﻳﺴﺘﻰ، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﮔﺴﺘﺮده و درازﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

کلیدواژه‌ها