حکمرانی سایبری و ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسندگان

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در ماه‌های انتهایی سال 1398 شاهد شیوع ویروس کوید19 در بخش عمده‌ای از جهان و مواجه جمهوری اسلامی ایران با این ویروس بودیم. پر واضح است که ورود این مهمان ناخوانده موجب تغییرات بسیاری در جامعه جهانی می شود ابعاد عمیق تغییرات اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آن در ماه های بعد مشهودتر خواهد بود. در مقاله پیش رو با استفاده از تحقیقات میدانی اینترنتی و بررسی‌ نظرات اندیشمندان این حوزه، ضمن تشریح خدمات و ابزار سایبری مفید برای مدیریت بیماری، به نقش و اهمیت فضای سایبر برای مهار ویروس پرداخته شده است. در نهایت تحولات پیش روی حوزه سایبر در پساکرونا مورد پیش‌بینی قرارگرفته و تعاملات آتی فناوری‌های فضای سایبر و زندگی مردم، جامعه و حاکمیت مورد بررسی‌ قرار گرفته است. بررسی‌‌های تحقیق بیانگر تحول عظیم پساکرونایی در فرهنگ استفاده از ابزار و خدمات سایبری دارد و لزوم تدوین سیاستهای حکمرانی سایبری با رویکرد پاسخگویی جامع به نیازهای جامعه را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها