اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی غضنفری

مهندسی صنایع- برنامه‌‏ریزی تولید ریاست مدرسه حکمرانی شهید بهشتی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

mehdiiust.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامرضا سلیمی

مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

gh.salimi82gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید جواد امینی

خط مشی گذاری و مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

aminisndu.ac.ir

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

pourezzatut.ac.ir

دکتر حسن دانایی فرد

مدیریت دولتی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

دکتر سید مجتبی امامی

مدیریت دولتی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه السلام

smemamigmail.com

دکتر سید شمس الدین حسینی

گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

www.shamseddin-hossein.ir
economics1967yahoo.com

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

دانشیار الکترونیک دانشگاه مالک اشتر

defaistrategicsndu.ac.ir