دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اردیبهشت 1403 
کاوشی در گستره حکمرانی محلی با توجه به توسعه کارآفرینی

صفحه 135-170

سید امیرحسین میرقادری؛ محسن کوشش تبار؛ منصور سلیمانی