دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اردیبهشت 1403، صفحه 9-154 (سال چهارم، شماره 4، پیاپی 16، زمستان 1402) 
تدوین نظام حکمرانی شهر هوشمند (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحه 133-154

غلامرضا سلیمی؛ حسین اصلی پور؛ معین عبدالمحمد سقا


شماره‌های پیشین نشریه

سال چهارم، شماره 4، پیاپی 16، زمستان 1402
سال چهارم، شماره 3، پیاپی 15، پاییز 1402
سال چهارم، شماره 2، شماره پیاپی 14، تابستان 1402