کاوشی در گستره حکمرانی محلی با توجه به توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع ، مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت رفتار سازمانی)، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگر مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اقتصادی، نقشی اساسی در اشتغال‌زایی و تشکیل سرمایه ایفا می‌کند. در دنیای امروز که شاهد تحولات شگرف در عرصه فناوری، اتوماسیون و مناسبات جهانی هستیم، توسعه کارآفرینی به دغدغه‌ای اساسی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. با این حال، چالش‌هایی مانند ناپایداری سیاست‌های دولت، قوانین نامناسب، عدم اطمینان محیطی و محدودیت دسترسی به نهادهای حاکمیتی، انگیزه بسیاری از کارآفرینان را برای راه‌اندازی کسب و کار یا ادامه فعالیت در میانه راه از بین برده است. در این راستا بررسی و مرورسیستماتیک ادبیات مرتبط در این زمینه، به منظور شناسایی عوامل اثرگذار وسیاست‌های اجرایی موثر بر موفقیت حکمرانی محلی برای حمایت از کارآفرینی و تجمیع و ارزیابی تحقیقات موجود بسیار ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی این عوامل و شاخص ها به بررسی و مرور تولیدات علمی در حوزه حکمرانی در توسعه کارآفرینی پرداخته است. به این منظور با بررسی 75 مقاله فارسی و انگلیسی با موضوع حکمرانی و کارآفرینی با روش مرور نظام‌مند ادبیات تجربی و نظری، منابع گردآوری شده در قالب عوامل موثر بر موفقیت حکمرانی محلی در جهت حمایت از کارآفرینی دسته بندی شده است. این عوامل عبارتند از پاسخگویی و شفافیت، آموزش و ایجاد آگاهی، بازتمرکز به بهبود فضای کسب وکار و توسعه کارآفرینی، بازطراحی رویه های حقوقی و قانونی، مشارکت مؤثر با بخش خصوصی و شهروندان، فرهنگ سازی، بهبود نظام اداری و تمرکززدایی، تمرکز بر توسعه پایدار مبتنی بر بهره وری، دوام و پایداری. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای مسئولان و تصمیم‌گیران عمل کند تا اقدامات موثری برای افزایش کارآفرینی، ارتقای سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها