حکمرانی جهادی (درآمدی بر تحلیل سیرۀ سردار سلیمانی از منظر آموزه‌های حکمرانی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیر برنامه ریزی اموزشی

چکیده

تحقیق حاضر، توصیفاتی که از سبک و سیرۀ شخصی و شخصیتی سردار سلیمانی در کلام مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ارائه‌ شده را از منظر آموزه‌های حکمرانی به‌عنوان بحثی تازه در عرصۀ ادارۀ امور عمومی تحلیل نموده با این هدف که امتیازات و تمایزات آن را شناسایی و الگویی مقدماتی بر مبنای یافته‌ها ترسیم نماید. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و پس از تحلیل نمونۀ آماری تمام‌شمار از بیانات منتشرشده دربارۀ سردار سلیمانی تعداد 27 کد استخراج که 5 گروه از آنها برآمد و نهایتا مقوله‌هایی در دو بعد فردی و اجتماعی شکل گرفت که دز مقام انتزاع با نظام مفهومی «حکمرانی جهادی» تبیین نظری شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد الگوی حکمرانی جهادی با محوریت و مرکزیت مفهوم جهاد در معنای عام آن، از جهت مبانی و خاستگاه، مفهوم اثربخشی و جایگاه جهاد و مجاهدت حکمران در آن از دیگر الگوهای معرفی‌شده حتی الگوهای بومی، متمایز بوده و شاخص‌های یادشده جزء ماهوی آن محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها