تکامل حکمرانی سالم در بستر خط‌مشی‌گذاری عمومی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

چکیده

در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد مسائل سیاسی در بحث حکمرانی به وجود آمده است. کشورهای مختلفی به‌منظور توسعه و بهبود شرایط خویش، ملزم به استقرار حکمرانی سالم هستند. حکمرانی سالم یا مطلوب، به‌عنوان جدیدترین نوع حکمرانی است که در راستای بهبود ظرفیت دولت، مردم و نهادهای مختلف برای حل مسائل و ایجاد توسعه تلاش می‌نماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و شناسایی ابعاد، مؤلفه و شاخص‌های حکمرانی سالم در بستر خط‌مشی‌گذاری عمومی است که با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد به بررسی آن می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش تحقیق بکار رفته در آن کیفی است. مشارکت‌کنندگان آن، خبرگانی از حوزه‌های دانشگاهی و سازمان‌های دولتی هستند که در این زمینه، دارای چندین سال سابقه علمی و اجرایی می‌باشند. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند مورد شناسایی و مصاحبه قرار گرفتند و مطابق با قاعده اشباع نظری، 12 خبره در مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مشارکت داشتند که صحبت‌های آن‌ها در قالب گزاره‌هایی دسته‌بندی، و جهت تحلیل در مراحل بعدی مورداستفاده قرار گرفتند. هریک از گزاره‌ها مطابق با رهیافت نظام‌مند استراوس و کوربین در قالب 103 کد باز، 39 کد محوری و 10 کد انتخابی مقوله‌بندی شدند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به نقش مهم حکمرانی سالم در ایجاد اشکال نوآورانه و جدید اقدام جمعی با هدف حل مسائل پیچیده خط‌مشی عمومی، کمک به دانش عمومی، ارائه خدمات عمومی مؤثر، توسعه پایدار، شهروندمحوری و... اشاره کرد که به‌عنوان مجموعه‌ای از نتایجی هستند که از تکامل حکمرانی سالم در بستر خط‌مشی گذاری عمومی حاصل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها