دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آبان 1400، صفحه 1-264