ابتناء دکترین فضای مجازی بر تفکر اسلامی برای تحول در حکمرانی مجازی کشور

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

چکیده

 علی رغم توسعه‌ی فضای مجازی کشور در دهه‌های گذشته، دکترین فضای مجازی کشور مبتنی بر باورهای دینی و مبانی انقلاب اسلامی مشخص نیست. لذا اعوجاج‌های سیاستی در بهره‌گیری حداکثری از منافع فضای سایبر و دفع تهدیدها و اصلاح نقاط ضعف با افراط و تفریط همراه بوده است. نگارنده با روش توصیفی و تحلیل و تمسک جستن از آیات قرآن کریم و سیره‌ و احادیث معصومین علیهم صوات الله اجمعین، چهار اصل برای دکترین فضای سایبر کشور تدوین نموده است. این چهار اصل برگرفته از تفکراسلامی عبارتند از استقلال، استحکام، استذکار و استرشاد. تلاش برای دستیابی به استقلال سایبر و استحکام ساخت درونی قدرت سایبری با رشد و تعالی ساختارهای فنی و اجتماعی شکل‌دهنده‌ی به فضای سایبر متعالی خواهد بود.  بکارگیری اصول اساسی دکترین فضای مجازی کشور موجب بهره‌گیری اقتدارْ پایه از «فرصت‌های» فضای مجازی با تقویت‌ «قوت‌ها» و کاهش «تهدیدها» مبتنی بر ترمیم «ضعف‌ها» خواهد شد و ابزار تحلیلی را در اختیار مدیران سیاستگذار و اجرایی کشور برای تنظیم برنامه‌ها فراهم خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها