دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، مهر 1401 (سال دوم، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1400) 
نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی

صفحه 31-46

ابوالقاسم محمودی؛ علی حبیبی؛ داوود جمراسی


ارائه الگوی حکمرانی مردم محور اسلامی بر فضای مجازی

صفحه 206-245

محمدحسین دهقان اشکذری؛ غلامرضا جلالی فراهانی