دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، مهر 1401، صفحه 1-180 (سال سوم، شماره 1 (پیاپی 9)،، بهار 1401) 
هدایت افکارعمومی در قرآن و منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی

صفحه 123-158

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ حسین ابراهیمی کوشالی


شماره‌های پیشین نشریه

سال سوم، شماره 1 (پیاپی 9)،، بهار 1401