اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن بختیاری

استاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

hbakh4039yahoo.com

سردبیر

لطفعلی بختیاری

استاد گروه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دانشگاه علوم انتظامی امین

abakhti51yahoo.com

جانشین سردبیر

محمد آقائی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

aghaei_1369yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل احمدی مقدم

استاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

eamsndu.ac.ir

سید جواد امینی

خط مشی گذاری و مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

aminisndu.ac.ir

حسن بختیاری

استاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

hbakh4039yahoo.com

سید شمس الدین حسینی

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد بازرگانی

www.shamseddin-hossein.ir
economics1967yahoo.com

عبدالحسین خسروپناه

استاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

akhsndu.ac.ir

حسن دانایی فرد

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت دولتی

hdanaeemodares.ac.ir

کاظم سام دلیری

استاد، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

ksdsndu.ac.ir

غلامرضا سلیمی

استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

gh.salimi82gmail.com

مهدی غضنفری

مهندسی صنایع، برنامه ریزی تولید استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

mehdiiust.ac.ir

نجف لک زایی

استاد، دانشگاه باقر العلوم (ع)

nlsndu.ac.ir

علی مبینی دهکردی

استاد، دانشگاه تهران

amdsndu.ac.ir

ابوالفضل محمدی

دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

abdemotlaghgmail.com

بهروز مرادی

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

bmsndu.ac.ir

محمد مهدی نژاد نوری

دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

defaistrategicsndu.ac.ir